Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy verklaring

Pricacy statement

1. Schouten Techniek en persoonsgegevens
In dit privacy statement beschrijft Schouten Techniek BV (hierna: Schouten Techniek) hoe zij uw persoonsgegevens zullen behandelen met als doel het kunnen aanbieden van hoogwaardige en veilige producten en diensten en klanten en belangstellenden.
Tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden verwerkt Schouten Techniek persoonsgegevens in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. In beide gevallen verwerkt Schouten Techniek de gegevens overeenkomstig de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.


3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Schouten Techniek de door u zelf verstrekte dan wel beschikbaar gestelde persoonsgegevens bij het aangaan van een overeenkomst dan wel persoonsgegevens die zijn verstrekt bij getoonde interesse in onze producten en diensten.
Als verwerker verwerkt Schouten Techniek persoonsgegevens in opdracht van opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers kunnen zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker zijn. Indien Schouten Techniek als verwerker optreedt, worden schriftelijke afspraken gemaakt tussen Schouten Techniek en de opdrachtgever die voldoen aan de AVG.

4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt door Schouten Techniek plaats op basis van een van de onderstaande grondslagen:

● Toestemming;
● Uitvoering van een overeenkomst;
● Wettelijke verplichting;
● Gerechtvaardigd belang.
Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, beveiliging, IT-beheer, marktonderzoek, analyse van producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
Schouten Techniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:
● Het uitvoeren van een overeenkomst met de klant.
● Klanten en geïnteresseerden informeren over producten en diensten.
● Klanten en geïnteresseerden informeren over relevante actualiteiten, acties, nieuwsbrieven, evenementen, onderzoeken en soortgelijke activiteiten.
● Het analyseren van het gebruik en de functionaliteit van onze website (soorten gebruik, klikgedrag, etc.).
● Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
● Het ontdekken van trends om (al dan niet op basis daarvan) nieuwe producten en diensten te ontwikkelen dan wel onze bestaande producten en diensten te optimaliseren


6. Delen met derden
Schouten Techniek deelt persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen:
● Het verwerken van persoonlijke gegevens door derden aan wie de verwerking is uitbesteed door Schouten Techniek in het kader van haar bedrijfsvoering.
● In geval van een wettelijk voorschrift of een bevel van de bevoegde autoriteit.
● Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
● Indien deze derden conform de AVG worden aangemerkt als verwerker, zal Schouten Techniek schriftelijke afspraken met hen maken. Door Schouten Techniek ingeschakelde verwerkers handelen op instructie en onder verantwoordelijkheid van Schouten Techniek.

7. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
De persoonsgegevens die worden verzameld door Schouten Techniek worden opgeslagen op de ICT-infrastructuur van ofwel Schouten Techniek zelf, een leverancier of beiden binnen de EER. Als persoonsgegevens naar een ontvanger buiten de EER worden verzonden, gebeurt dit alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.
Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Schouten Techniek ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden getroffen zoals vermeldt in de AVG.

8. Bewaartermijnen
Schouten Techniek bewaart persoonsgegevens overeenkomstig haar interne bewaartermijnen beleid zolang:
● Een klantrelatie met Schouten Techniek aanwezig is of u interesse blijft tonen voor de producten en/of diensten van Schouten Techniek.
● Schouten Techniek wettelijk verplicht is uw gegevens te bewaren.
● Schouten Techniek op grond van noodzakelijkheid meent uw gegevens te mogen bewaren.

9. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Schouten Techniek van u heeft vastgelegd en aan wie Schouten Techniek uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die Schouten Techniek als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Ingeval Schouten Techniek als verwerker voor een andere partij werkzaam is dan dient u vragen over uw recht op inzage en overige rechten aan deze partij te richten.
Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende wettelijke rechten. Deze rechten kunnen slechts worden uitgeoefend voor zover de wet deze rechten toekent:
● Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd.
● Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
● Het recht om uw gegevens te (laten) rectificeren/corrigeren.
● Het recht op verwijderen van uw persoonsgegevens.
● Het recht op beperking van betreffende verwerking(en).
● Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
● Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Schouten Techniek.
Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met onze administratie. Schouten Techniek zal binnen de wettelijke termijn reageren.

10. Intrekken toestemming
In het kader van het gebruik van producten en diensten van Schouten Techniek, alsmede in geval sprake is van getoonde interesse in producten en diensten, is het mogelijk dat u informatieve en commerciële informatie van ons ontvangt. Als u deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming hiervoor intrekken.

11. Beveiliging
Schouten Techniek heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige of onbevoegde verwerking, verlies, vernietiging en beschadiging.

12. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de in dit privacy statement behandelde onderwerpen kunt u altijd contact opnemen met onze administratie via info@schoutentechniek.nl.

13. Wijzigingen van dit privacy statement
De manier waarop Schouten Techniek persoonsgegevens verwerkt, het doel, de samenstelling of de hoeveelheid gegevens die worden verwerkt, kan wijzigen. Daarom behoudt Schouten Techniek zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen.